Co-Program Directors

Dr Akshay Anand
Dr. Rajashree Ray
Dr Rima Dada
Dr Reema Dada
Dr. Sushil Sharma
Dr Mahadevan Seetharaman
Shri Arun Budhiraja
Dr Kashinath Maitre
Dr Nirmal Gupta
Dr. Hemant Bhargav